Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR).

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Nechserozeznit.cz (správce), který Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Při zpracování osobních údajů ctím a respektuji standardy ochrany osobních údajů a dodržuji následující zásady: osobní údaje zpracovávám pro stanovený účel, stanovenými prostředky a pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní data klientů sbírám pouze v nutném rozsahu a nepředávám je třetím osobám.

Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Kublov 148, 266 01 Kublov, e-mail: , telefon: 00420733363945, internetová adresa: https://www.nechserozeznit.cz, IČ 11804858, č.ú. 2602059308/2010.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Jaká data shromažďuji

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Zdroje osobních údajů jsou přímo od subjektů údajů (registrace, webové kontaktní formuláře, e-maily).

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

IV. Důvod a účel zpracování osobních údajů

Účel je obsažený v rámci souhlasu subjektu údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR.

b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR,

c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s paragrafem 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracování osobních údajů pro účely marketingu.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

b) právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě I těchto podmínek.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním svého kontaktního e-mailu či objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.